THÔNG BÁO VỀ LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI NĂM HỌC 2014-2015

CUỘC THI ALICE 2014 – AI CŨNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC

LỊCH MỞ VÒNG THI VÀ VIỆC TỰ ĐỘNG NÂNG KHỐI LỚP CHO CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015